RegulaminREGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

w obiekcie noclegowym „iroom” w Lublinie


WSTĘP

RGB Studio Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie prowadząca obiekt noclegowy pod nazwą „iroom” wprowadza niniejszy regulamin realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2016, poz. 1030) i zobowiązuje się do jego przestrzegania.


 1. Postanowienia ogólne

  1.1. Użyte w niniejszym regulaminie terminy oznaczają:

  a) Formularz rezerwacyjny - formularz zamieszczony na stronie iroom.pl, wykorzystywany do rezerwacji usług hotelowych online,

  b) iroom - obiekt prowadzony przez Usługodawcę RGB Studio Spółkę z o.o. w Lublinie,

  c) Konsument - osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

  d) Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w iroom w ramach serwisu internetowego: www.iroom.pl

  e) Rezerwacja on-line - rezerwacja usług hotelowych dokonywana za pomocą systemu rezerwacyjnego,

  f) Serwis - strona internetowa Usługodawcy dostępna pod adresem: www.iroom.pl,

  g) system rezerwacji – umożliwia dokonanie rezerwacji bezpośrednio na stronie obiektu z możliwością natychmiastowego opłacenia rezerwacji poprzez system płatności tpay,

  i) Usługi świadczone drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy,

  j) Usługodawca – RGB Studio Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie prowadząca obiekt noclegowy pod nazwą „iroom” , numer NIP 7123312901, Regon: 364469806, tel: 510115717, adres e-mail: info@rgbstudio.com.pl,

  k) Usługobiorca - podmiot korzystający z usług Usługodawcy, który jest stroną umowy o świadczeniu usług, będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, który zobowiąże się do przestrzegania niniejszego regulaminu. Usługobiorcą jest również podmiot, który zamówi świadczenie określonych usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie,

  l) Ustawa - ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030),

  m) Ustawa o Prawach Konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.),

  n) Ustawa o ochronie danych osobowych - ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 poz. 1000 ze zm.).

  o) RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L nr 119, str.1).

  1.2. Operatorem Serwisu jest obiekt noclegowy o nazwie„iroom” , który jest zarządzany przez RGB Studio Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie ul. Leszczyńskiego 15A/1 , 20-069 Lublin, numer NIP 7123312901, Regon:364469806; tel:730363900, adres

  e-mail: info@iroom.pl.

  1.3. Usługobiorca przed skorzystaniem z usług świadczonych przez Usługodawcę, przy użyciu Serwisu zobowiązuje się zapoznać z niniejszym Regulaminem i oświadcza, że akceptuje jego warunki bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.

 1. Ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.

  2.1. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

  2.2. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

  2.3. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz nie dostarczania przez, lub do systemu rezerwacji Usługodawcy treści powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemu rezerwacji, oraz naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne, lub treści niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

  2.4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu rezerwacji, mogących powodować utrudnienia, lub uniemożliwienie Usługobiorcom korzystania z usług. O wszelkich utrudnieniach związanych z korzystaniem z usług Usługodawca będzie informował Usługobiorców na co najmniej 24 godziny przed prowadzeniem prac konserwacyjnych poprzez umieszczenie stosownego komunikatu w Serwisie.

  2.5. W przypadkach szczególnych, kiedy zagrożone jest bezpieczeństwo lub stabilność systemu rezerwacyjnego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia Usługobiorców i przeprowadzenia prac mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu rezerwacyjnego. O wszelkich utrudnieniach związanych z korzystaniem z usług Usługodawca będzie informował Usługobiorców poprzez umieszczenie stosownego komunikatu w Serwisie.

  2.6. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem. Ewentualne zagrożenia związane z korzystaniem z tych usług, a także środki techniczne dostępne Usługobiorcom w celu ich zminimalizowania, opisane zostały w „Informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez „iroom”, która stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

  2.7. W celu korzystania z Serwisu oraz z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę wymagane jest posiadanie przez Użytkownika dostępu do następujących narzędzi i spełnienia łącznie następujących minimalnych wymagań technicznych:

  a) posiadanie urządzenia (komputer lub urządzenie mobilne) z minimalną rozdzielczością ekranu 1024x 768 zapewniającego dostęp do sieci Internet,

  b) posiadanie aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej e-mail,

  c) posiadanie wersji systemu operacyjnego Windows 7 lub wyższej,

  d) korzystanie z jednej z poniższych przeglądarek stron www Mozilla Firefox w wersji 50.0 lub nowszej z włączoną obsługą Java Script, akceptująca pliki cookies lub; Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej z włączoną obsługą Java Script, akceptująca pliki cookies lub Google Chrome w wersji 54 lub nowszej z włączoną obsługą Java Script, akceptująca pliki cookies. W trakcie korzystania z Serwisu, w systemie rezerwacji Usługobiorcy zainstalowane zostają pliki cookies. Warunkiem korzystania z Serwisu jest umożliwienie instalacji plików cookies, na zasadach określonych w Polityce Prywatności.


 1. Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną

  3.1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie:

  a) rezerwacji on-line usług hotelowych w obiekcie „iroom”,

  b) usługi informacyjne i promocyjne odnośnie własnych produktów i usług.

  3.2. Rezerwacja online

  3.2. A. Proces rezerwacji:

  a) Rezerwacji on-line usług hotelowych dokonuje się poprzez wykonanie zaleconych przez automatyczny system rezerwacyjny czynności, polegających na wypełnieniu Formularza rezerwacyjnego, w którym Usługobiorca proszony jest o dokonanie wyboru terminu pobytu, podaniu danych teleadresowych, informacji pobytowych z możliwością natychmiastowego opłacenia rezerwacji poprzez system płatności tpay. Po dokonaniu wyboru oferty cenowej przez Usługobiorcę i sprawdzeniu dostępności przez Usługodawcę, Usługobiorca otrzymuje potwierdzenie rezerwacji.

  b) Usługobiorca dokonujący rezerwacji usług hotelowych jest zobowiązany do podania w Formularzu rezerwacyjnym poprawnych danych oraz prawidłowych informacji, zgodnie z którymi zostanie przygotowana rezerwacja wraz z kalkulacją kosztów. Usługobiorca zobowiązany jest podać w Formularzu rezerwacyjnym następujące dane kontaktowe: imię, nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu kontaktowego, oraz złożyć oświadczenie że zapoznał się z warunkami rezerwacji określonymi w Regulaminie i je akceptuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego miejsca w Formularzu rezerwacyjnym i wskazać czy wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną poprzez zaznaczenie odpowiedniego miejsca w Formularzu rezerwacyjnym (zgoda nieobowiązkowa). Rezerwacji usług hotelowych dokonuje się poprzez naciśnięcie przycisku „Rezerwuj termin” w Formularzu rezerwacyjnym.

  c) Po dokonaniu rezerwacji, zgodnie z pkt b) powyżej automatycznie i niezwłocznie na adres e -mail Usługobiorcy wskazany w Formularzu rezerwacyjnym Usługodawca wysyła potwierdzenie otrzymania rezerwacji, po weryfikacji przesłanych informacji Usługodawca potwierdza warunki rezerwacji, wysyłając e-mail z załączonym potwierdzeniem rezerwacji. d) Za skutki wynikłe z podania nieprawidłowych danych przez Usługobiorcę w formularzu, całkowitą odpowiedzialność ponosi Usługobiorca.

  e) Rezerwacji dokonuje się na Usługobiorcę, ujętym na potwierdzeniu rezerwacji.

  f) Rezerwację uznaje się za potwierdzoną po wpłaceniu zadatku w wysokości minimum 30% w terminie wskazanym w potwierdzeniu rezerwacji, o którym mowa w pkt c) powyżej. g) Rezerwację należy potwierdzić wpłatą zadatku, brak wpłaty spowoduje anulowanie rezerwacji.

  h) W celu anulowania lub zmiany dokonanej rezerwacji należy skontaktować się z managerem obiektu telefonicznie 730 363 900 lub mailowo email: kontakt@iroom.pl.

  i) Zmiana terminu dokonanej rezerwacji jest bezkosztowa jeżeli została zgłoszona co najmniej na 2 dni przed planowanym przyjazdem do obiektu „iroom”.

  j) Anulowanie rezerwacji jest bezkosztowe jeżeli zostało zgłoszone co najmniej na 2 dzień przed planowanym przyjazdem do obiektu „iroom” - Usługodawca zwróci Usługobiorcy wpłacony zadatek poprzez dokonanie przelewu na rachunek bankowy, z którego Usługobiorca dokonał przelewu zadatku na rachunek bankowy Usługodawcy, w terminie do 5 dni roboczych od momentu otrzymania pisemnej anulacji z potwierdzeniem numeru konta na które ma nastąpić zwrot.

  k) W przypadku anulowania rezerwacji po terminie wskazanym w punkcie l. powyżej lub w przypadku nie pojawienia się Usługobiorcy w obiekcie „iroom” w terminie rozpoczynającym pobyt – Usługodawca obciąża Usługobiorcę całkowitym kosztem pobytu, bez konieczności jego zwrotu,

  l) Skrócenie pobytu w obiekcie „iroom” jest traktowane jak rezygnacja po terminie określonym w pkt l) powyżej i wiąże się z uregulowaniem rachunku za cały deklarowany czas pobytu,

  m) Jednostką płatniczą w obiekcie „iroom” jest złoty polski (PLN).

  3.2.B. Dokonywanie płatności i wystawienie faktury:

  Płatności dokonywane są na rachunek bankowy wskazany w potwierdzeniu rezerwacji wysłanym na adres e - mail osoby dokonującej rezerwacji.

  a) Rezerwacja uważana jest za gwarantowaną, wyłącznie po wpłaceniu zadatku.

  b) Usługodawca ma obowiązek wystawienia faktury VAT zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa podatkowego.

  3.2.C. Wykonanie umowy

  a) W przypadku, jeśli Usługobiorca w trakcie trwania usługi stwierdzi wadliwe wykonywanie umowy (tzn. niezgodne z warunkami rezerwacji i opisem usługi/produktu zamieszczonym w Serwisie), powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Usługodawcę, dzwoniąc na numer telefonu 730363900 lub przesyłając zgłoszenie na adres e-mail: kontakt@iroom.pl

 1. Warunki zawierania i rozwiązywania umów

  4.1. W przypadku rezerwacji usługi hotelowej Usługodawcy, zawarcie umowy następuje z chwilą otrzymania przez Usługobiorcę potwierdzenia rezerwacji.

  4.2. Usługobiorcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy rezerwacji usługi hotelowej, zgodnie z art. 38 pkt 12 Ustawy o Prawach Konsumenta.

  4.3. Usługobiorca nie ma prawa dostarczania Usługodawcy treści o charakterze bezprawnym.

 1. Ochrona danych osobowych

  5.1. Za pośrednictwem Serwisu dane osobowe zbierane są poprzez wypełnienie Formularza rezerwacji. Formularz rezerwacji zawiera pola wymagane, których uzupełnienie jest niezbędne do dokonania rezerwacji. Dane podane w Formularzu rezerwacji są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji formularza.

  5.2. Dane przechowywane są i przetwarzane przez Usługodawcę na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych, RODO oraz Polityce prywatności zamieszczonej w Serwisie.

  5.3. Usługobiorca w każdym czasie posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, zmiany i usuwania.

  5.4. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest całkowicie dobrowolne, ale konieczne do dokonania rezerwacji usługi hotelowej.

  5.5. Korzystając w jakikolwiek sposób z Serwisu, Usługobiorca akceptuje zasady zawarte w Polityce prywatności opublikowane w serwisie www.iroom.pl.


 1. Tryb postępowania reklamacyjnego.

  6.1. Reklamacje dotyczące zarówno technicznych aspektów funkcjonowania usług, jak i innych kwestii związanych z usługami można przesyłać na adres e-mail: kontakt@iroom.pl; bądź pisemnie na adres Usługodawcy.

  6.2. Reklamację należy składać nie później niż w ciągu 7 dni od dnia, kiedy wystąpiła przyczyna reklamacji.

  6.3. Każda reklamacja winna zawierać krótki opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji, datę i godzinę jego wystąpienia oraz oznaczenie Usługobiorcy.

  6.4. Usługodawca dołoży najwyższych starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania przez Usługodawcę. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługobiorca zostanie niezwłocznie poinformowany za pośrednictwem poczty e-mail na adres podany w zgłoszeniu reklamacji.

 1. Prawa własności intelektualnej

  7.1. Wszystkie prawa do treści zawartych w Serwisie oraz będących składnikiem Usług świadczonych drogą elektroniczną, przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim, które wyraziły zgodę na rozpowszechnienie ich przez Usługodawcę.

  7.2. Żaden fragment publikacji (zawartość taka jak: tekst, grafika, logotypy, ikony, obrazy, zdjęcia, pliki audio, wideo, pliki z danymi, prezentacje, programy oraz wszystkie inne dane) prezentowane w Serwisie, nie mogą być powielane lub rozpowszechniane w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia Usługodawcy.

 1. Postanowienia końcowe

  8.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. 2016 r. poz. 1030) oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

  8.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do rezerwacji dokonanych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili dokonywania rezerwacji przez Usługobiorcę.

  8.3. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych przez Usługobiorców do chwili zmiany Regulaminu.

  8.4. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie opublikowana w Serwisie.

  8.5. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu.

  8.6. Data opublikowania regulaminu 05.08.2021r.

  Załącznik nr 1

  do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną w obiekcie „iroom” w Lublinie w ramach serwisu internetowego: www.iroom.pl Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną przez obiekt „iroom” w Lublinie.

  Zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość„zainfekowania” systemu rezerwacyjnego przez różnego rodzaju oprogramowania tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” (Worms) czy „konie trojańskie”. Działanie globalnej sieci Internet uzależnione jest od usług wielu podmiotów. Usługodawca nie ma wpływu na działanie i dostępność Internetu, a komunikacja elektroniczna jest narażona na ingerencję osób trzecich. By uniknąć zagrożeń z tym związanych, ważne jest, by Usługobiorca zaopatrzył swój komputer lub urządzenie mobilne,które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje niezwłocznie po pojawieniu się ich na rynku. Usługodawca ustawicznie podejmuje działania podnoszące bezpieczeństwo komunikacji z Serwisem oraz usprawniające korzystanie z Serwisu. Nie ma jednak możliwości całkowitego wyeliminowania ryzyka ingerencji osób trzecich. Usługodawca informuje również, że szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną,w tym i opisywanej w Regulaminie, wiążą się z działalnością tzw. hackerów, zmierzających do włamania się zarówno do systemu Usługodawcy (np. ataki na jego witryny), jak i Usługobiorcy. Użytkownicy dokonujący za pośrednictwem sieci Internet tzw. "płatności elektronicznych" powinni w sposób szczególny chronić informacje zawierające dane o numerach rachunków bankowych, kart kredytowych przed ich ujawnieniem osobom trzecim.

  Cookies

  1. Hostel na swojej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Facebooka, Google’a).

  2. Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, najczęściej przydatnych, które postaramy się opisać poniżej:

  • zapewnianie bezpieczeństwa - pliki cookies są wykorzystywane w celu uwierzytelniania użytkowników oraz zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu z panelu klienta. Służą zatem do ochrony danych osobowych użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych;

  • wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej - pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach;

  • stan sesji - w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron;

  • utrzymanie stanu sesji - jeżeli klient loguje się do swojego panelu, to pliki cookies umożliwiają podtrzymanie sesji. Oznacza to, że po przejściu na inną podstronę nie trzeba każdorazowo podawać ponownie loginu i hasła, co sprzyja komfortowi korzystania ze strony internetowej;

  • tworzenie statystyk - pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics; oprócz raportowania statystyk użytkowania witryny pikselowy Google Analytics może również służyć, razem z niektórymi opisanymi powyżej plikami cookies, do pomocy w wyświetlaniu użytkownikowi bardziej trafnych treści w usługach Google (np. w wyszukiwarce Google) i w całej sieci.

  3. Państwa przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Waszym urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzą Państwo sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej - całkowicie zablokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.

  4. Należy jednak zauważyć, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności, ograniczeń w polubieniu strony na Facebooku itp..


Cookies

Korzystając z tej witryny, automatycznie akceptujesz używanie przez nas plików cookie. Czytaj więcej.

AKCEPTUJĘ